Kontakt

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą. Skontaktować się z nami można telefonicznie lub mailowo. Postaramy się udzielić Państwu wyczerpujących informacji.

  • Partyk Walczuk – Doradca Biznesowy
  • Tel. kom.: 883 013 524
  • E-mail: biuro@mci24.pl
  • Marek Walczuk – Biuro w Lubinie
  • Tel. kom.: 513 623 322
  • E-mail: biuro@mci24.pl
  • Obszary działalności naszej firmy:
  • Siedziba firmy znajduje się w Lubinie
  • Region województw Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolskiego i Opolskiego

KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 100) w związku z zamiarem zawarcia lub w związku z zawartą przez Państwa umową, prowadzoną rekrutacją do pracy, kontaktami telefonicznymi lub mailowymi informujemy 1:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MASTER CLEANING” Marek Walczuk, ul. Marii Konopnickiej 12/10, 59-300 Lubin, NIP 695-119-27-17, REGON:390999719.
2. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych i zdarzeń (czynności) opisanych powyżej będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub innego opisanego powyżej zdarzenia bądź przez czas, w którym inne przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.
5. Przysługuje Państwu prawo do 2:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) przenoszenia danych;
d) usunięcia danych 3;
e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 23 RODO;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
g) wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) cofniecie zgody w dowolnym momencie, w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 4.
6. Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: „MASTER CLEANING” Marek Walczuk, ul. Marii Konopnickiej 12/10, 59-300 Lubin; przez e-mail: biuro@master-cleaning.pl.

Wyjaśnienia do odnośników:

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. wystawianie i przechowywanie faktur itp.;
c) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) ewentualnego ustalenia (dochodzenia) roszczeń lub obrony przed roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) oferowanie przez nas Państwu  bezpośrednich produktów i usług (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) oferowanie Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
g) identyfikacji osób wchodzących i wychodzących na teren naszych obiektów: Centrali, oddziałów Centrozłomu (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h) za Państwa odrębną zgodą będziemy przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
i) przekazywania Państwu telefonicznych lub mailowych odpowiedzi na Państwa, nawiązać z Państwem lub z Państwa pracodawcą/podmiotem, który reprezentuje relację biznesową i współpracę, prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług, w tym przekazywać Państwu informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Podstawa do skorzystania z wyżej wymienionego prawa wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.
3. Z wyłączeniem sytuacji kiedy to przetwarzanie jest niezbędne do:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi lub informacji.
b) wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator.
4. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jego cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.